حداقل سیستم مورد نیاز:

OS: Windows 7
Processor: Intel Core i3
Memory: 2 GB RAM
Graphics: Nvidia GT 740
DirectX: Version 9.0
Storage: 2 GB available space