* بازی بصورت آفلاین می باشد ولی مراحل بازی بصورت جداگانه نیاز به دانلود دارند و پس از سپری کردن هر مرحله بصورت اتوماتیک دانلود می شوند.