ویژگی های بازی Boom Beach

  • بازی با میلیون ها نفر در سراسر جهان و حمله صد ها نفر از پایگاه های دشمن برای غارت
  • نبرد برای کنترل منابع ارزشمند جهت ارتقاء تسلیحات دفاعی در برابر حملات دشمن
  • کاوش مجمع الجزایر بزرگ گرمسیری و سردسیری جهت کشف قدرت های مرموز از کریستال های زندگی
  • خنثی سازی عملیات شیطانی دکتر ترور
  • مبارزه با دشمن خطرناک Hammerman و عقب نشاندن آن از به اسارت گرفتن بومیان و ایجاد خطر