توجه:

* در صورت استفاده از نسخه مود شده، در اتصال اولیه ارتباط اینترنت را قطع کنید.


ویژگی های نسخه مود :

* سکه زیاد
* الماس زیاد
* بوستر بی نهایت
* آنلاک بودن آپگریدها


ویژگی های نسخه مگامود :

* 999،999،999 سکه
* 1,999,999,999 الماس
* حملات هوایی بی نهایت
* Cryo Strike بی نهایت
* Fusion Cell بی نهایت
* باز بودن همه قهرمانان پولی
* بی نهایت بودن Tesla برج