توجه: برای نصب باید .NET Framework را نصب کرده باشید .